S.NO Name of Person Destination Mobile No Email ID Photo
1 Mrs. Vasanti Jain President 99343 21457 j_vasanti@yahoo.co.in
2 Mr. Kamal Narayan Jha Vice - President 94315 97413 jilaranchi@gmail.com
3 Mr. H. K. Singh Vice - President 094315 97413 jilaranchi@gmail.com
4 Dr. Bhaskar Karn Vice - President 094313 82601 bhaskar@bitmesra.ac.in
5 Mr. Shiva Prakash Secretary 094311 09820 shivshova@gmail.com
6 Mr. Sanjay Kumar Karn Jt. Secretary 094311 04313 skkarnindian@gmail.com
7 Mr. Basanta Kumar Das Treasurer 094313 59491 bkdasignou@gmail.com
8 Dr. Vijay Kumar M. Executive Members 094307 02887 vijayakumar@bitmesra.ac.in
9 Mr. C. D. Singh Executive Members 80511 93989 jilaranchi@gmail.com
10 Mr. Bindeshwar Jha Executive Members 97091 28672
11 Mr. Rabin Kumar Executive Members 092348 72644 rabinranchi76@gmail.com
12 Mr. Pradeep Kumar Executive Members 88099 60701
13 Mr. Amarnath Jha Executive Members 094713 28208
14 Mr. Rajesh Kumar Singh Executive Members alpanaraj1234@rediffmail.com
15 Mr. Rajesh Karmahe Executive Members 099343 71255 karmahe.rajesh@gmail.com
16 Mr. Niraj Kumar Executive Members 96543 35659 n30121981@yahoo.co.in
17 Md. Razzaque Ansari Executive Members 094717 63024 razzaquemlis@gmail.com
18 Mrs.Tara Kumari Prasad Executive Members 099555 74014 tarakumariprasad@gmail.com